Başlangıç Yazılım Geliştirme Android – Resim Çekme ve Galeriden Resim Seçme (Kotlin)

Android – Resim Çekme ve Galeriden Resim Seçme (Kotlin)

0

Merhaba sevgili android geliştiricileri. Bu yazımda sizlere galeriden resim seçmeyi ve yeni resim çekip kaydetmeyi anlatacağım. Öncelikle eski android sürümleri ile yeni android sürümleri arasındaki dosya yolu farkını öğrenelim.

Android Studio – Kameradan Görüntü Alma, İşleme ve Galeriden Resim Seçme
Android Resim Çekme/Seçme
Android Resim Çekme/Seçme

FileProvider

FileProvider, bir içerik oluşturarak bir uygulama ile ilişkili dosyaların güvenli paylaşımını kolaylaştıran özel bir ContentProvider alt sınıfıdır.

Eskiden : file:///
Şimdi : content://

Bu özellik Nougat(API 24) ile geldi. Api 24 öncesi ve sonrası için ayrı kod yazıyoruz. Şimdi kodlara geçelim.

Önce Tasarım! 

Önce resim çekme, galeriden seçme butonlarımızı ve çekilen/seçilen resmin gösterileceği imageView görünümü ekleyelim. activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context=".MainActivity">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:onClick="takePhoto"
      android:text="Resim Çek"/>

    <Button
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:onClick="chooseGallery"
      android:text="Galeriden Seç"/>

  </LinearLayout>

  <ImageView
    android:id="@+id/activity_main_imgView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:scaleType="fitCenter"/>

</LinearLayout>

İzinler ve FileProvider

İzinleri bildiğimiz üzere manifest dosyasına ekliyoruz. Aynı şekilde FileProvider manifest dosyasına ekleniyor.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.iamkurtgoz.androidimagetakeandchooseexample">

  <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-feature android:name="android.hardware.camera"
    android:required="true" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">

    <!-- FILE PROVIDER -->
    <provider
      android:name="androidx.core.content.FileProvider"
      android:authorities="${applicationId}.provider"
      android:exported="false"
      android:grantUriPermissions="true">
      <meta-data
        android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
        android:resource="@xml/provider_paths" />
    </provider>
    <!-- FILE PROVIDER -->

    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Unutmadan.. provider_paths.xml isimli bir dosya oluşturup içerisine dosya izinlerini yazmalıyız.

Dosya yolu: /app/src/main/res/xml/provider_paths.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<paths>
  <external-path
    name="external_files"
    path="." />
  <external-files-path
    name="external_files"
    path="." />
  <!-- FOR SD CARD-->
  <root-path
    name="sdcard1"
    path="." />
</paths>

Şimdi Kod Zamanı!

Kod yazarken dosya yazma, okuma ve kamera izinlerini daha hızlı kullanmak için Dexter kütüphanesini kullanacağız.

Resim Çekme:

Dexter.withActivity(this).withPermissions(Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
    .withListener(object: MultiplePermissionsListener{
      override fun onPermissionRationaleShouldBeShown(permissions: MutableList<PermissionRequest>?, token: PermissionToken?) {
        token?.continuePermissionRequest()
      }

      override fun onPermissionsChecked(report: MultiplePermissionsReport?) {
        if (report == null) return
        if (report.areAllPermissionsGranted()) { //İzinler tamam ise
          val takePictureIntent = Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE) //Resim çekme intent
          takePictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, getImagePath()) //Dosyayı uri olarak ekliyoruz
          if (takePictureIntent.resolveActivity(packageManager) != null) { //Eğer resim çekmemiz için bir uygulama yoksa hata vermesin diye kontrol ediyoruz
            startActivityForResult(takePictureIntent, REQUEST_IMAGE_CAPTURE) //Başlatıyoruz
          }
        }
      }
    }).check()

Galeriden Resim Seçme:

Dexter.withActivity(this).withPermissions(Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
    .withListener(object: MultiplePermissionsListener{
      override fun onPermissionRationaleShouldBeShown(permissions: MutableList<PermissionRequest>?, token: PermissionToken?) {
        token?.continuePermissionRequest()
      }

      override fun onPermissionsChecked(report: MultiplePermissionsReport?) {
        if (report == null) return
        if (report.areAllPermissionsGranted()) {//İzinler tamam ise
          val pickPhoto: Intent = Intent(Intent.ACTION_PICK, MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI) //Galeriden resim seçme intenti
          if (pickPhoto.resolveActivity(packageManager) != null) { //Eğer resim çekmemiz için bir uygulama yoksa hata vermesin diye kontrol ediyoruz
            startActivityForResult(pickPhoto, REQUEST_GALLERY_IMAGE) //Başlatıyoruz
          }
        }
      }
    }).check()

onActivityResult ile seçilen/çekilen resmin sonucunu aldık ve imageViewde gösterdik

override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
  when(requestCode){
    REQUEST_IMAGE_CAPTURE -> {
      imgView.setImageBitmap(BitmapFactory.decodeFile(filePath))
    }
    REQUEST_GALLERY_IMAGE -> {
      val imageUri: Uri? = data?.data
      if (imageUri == null) return
      imgView.setImageURI(imageUri)
    }
  }
}

 

MainActivity.kt
import android.Manifest
import android.content.Intent
import android.graphics.BitmapFactory
import android.net.Uri
import android.os.Build
import android.os.Bundle
import android.os.Environment
import android.provider.MediaStore
import android.view.View
import android.widget.ImageView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.core.content.FileProvider
import com.karumi.dexter.Dexter
import com.karumi.dexter.MultiplePermissionsReport
import com.karumi.dexter.PermissionToken
import com.karumi.dexter.listener.PermissionRequest
import com.karumi.dexter.listener.multi.MultiplePermissionsListener
import java.io.File
import java.io.IOException

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  private val REQUEST_IMAGE_CAPTURE = 0
  private val REQUEST_GALLERY_IMAGE = 1
  private var filePath: String = ""

  private lateinit var imgView: ImageView

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    imgView = findViewById(R.id.activity_main_imgView)
  }

  fun takePhoto(view: View){
    Dexter.withActivity(this).withPermissions(Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
        .withListener(object: MultiplePermissionsListener{
          override fun onPermissionRationaleShouldBeShown(permissions: MutableList<PermissionRequest>?, token: PermissionToken?) {
            token?.continuePermissionRequest()
          }

          override fun onPermissionsChecked(report: MultiplePermissionsReport?) {
            if (report == null) return
            if (report.areAllPermissionsGranted()) { //İzinler tamam ise
              val takePictureIntent = Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE) //Resim çekme intent
              takePictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, getImagePath()) //Dosyayı uri olarak ekliyorz
              if (takePictureIntent.resolveActivity(packageManager) != null) { //Eğer resim çekmemiz için bir uygulama yoksa hata vermesin diye kontrol ediyorız
                startActivityForResult(takePictureIntent, REQUEST_IMAGE_CAPTURE) //Başlatıyoruz
              }
            }
          }
        }).check()
  }

  fun chooseGallery(view: View){
    Dexter.withActivity(this).withPermissions(Manifest.permission.CAMERA, Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE, Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
        .withListener(object: MultiplePermissionsListener{
          override fun onPermissionRationaleShouldBeShown(permissions: MutableList<PermissionRequest>?, token: PermissionToken?) {
            token?.continuePermissionRequest()
          }

          override fun onPermissionsChecked(report: MultiplePermissionsReport?) {
            if (report == null) return
            if (report.areAllPermissionsGranted()) {//İzinler tamam ise
              val pickPhoto: Intent = Intent(Intent.ACTION_PICK, MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI) //Galeriden resim seçme intenti
              if (pickPhoto.resolveActivity(packageManager) != null) { //Eğer resim çekmemiz için bir uygulama yoksa hata vermesin diye kontrol ediyorız
                startActivityForResult(pickPhoto, REQUEST_GALLERY_IMAGE) //Başlatıyoruz
              }
            }
          }
        }).check()
  }

  override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)
    when(requestCode){
      REQUEST_IMAGE_CAPTURE -> {
        imgView.setImageBitmap(BitmapFactory.decodeFile(filePath))
      }
      REQUEST_GALLERY_IMAGE -> {
        val imageUri: Uri? = data?.data
        if (imageUri == null) return
        imgView.setImageURI(imageUri)
      }
    }
  }

  fun getImagePath(): Uri{
    try {
      createImageFile() //Yeni dosyayı oluşturduk
    } catch (e: Exception) {
      e.printStackTrace()
    }
    val imageFile: File = File(filePath) //Dcim klasörüne resim dosyasını ekliyoruz

    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.N) { //Nougat ve sonrası için
      return FileProvider.getUriForFile(this, applicationContext.packageName + ".provider", imageFile)
    } else {
      return Uri.fromFile(imageFile) //Öncesi için
    }
  }

  @Throws(IOException::class)
  private fun createImageFile(): File {
    val storageDir: File = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_DCIM) //Dcim klasörünün yolunu aldık
    return File.createTempFile(
      System.currentTimeMillis().toString(), /* prefix */
      ".jpg", /* suffix */
      storageDir /* directory */
    ).apply {
      // Save a file: path for use with ACTION_VIEW intents
      filePath = absolutePath
    }
  }
}

 

Şimdi kodları test edelim.

 

Android Resim Çekme/Seçme
Android Resim Çekme/Seçme
Android Resim Çekme/Seçme
Android Resim Çekme/Seçme
Android Resim Çekme/Seçme
Android Resim Çekme/Seçme

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıda android Resim Çekme ve Galeriden Seçme konusuna yer verdik. Proje kodlarına buradan ulaşabilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için lütfen yorum yapmayı unutmayın.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen bir yorum yazın!
Lütfen Adınızı Girin!